The Collective Unconscious

Mesopotamia

Egypt

Gilgamesh